Lieder ohne Worte, MWV U 114 (Mendelssohn Bartholdy, Felix)