Wasserfahrt, MWV G 17 (Mendelssohn Bartholdy, Felix)