Nachtgebet / Komplet, Thomaskirche (Leipzig), 25.12.2006